Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

beyond-remedy

Birdy, all You never say

(...)
Words with no meaning
Have kept me dreaming
But they don't tell me anything...

And all you never say is that you love me so
All I'll never know is if you want me oh
(...)
beyond-remedy

Marble sounds

(...)
We found a place to which we drive
And i offer you the time
To sleep - to dream
To wake up when we arrive

Right moments come out of the blue
But when there's one it's up to you
Even when the time was up I couldn't stop
I was floating all day long

January 18 2018

beyond-remedy
3043 7da1 500
Reposted fromepicenegod epicenegod viaMountainGirl MountainGirl

January 17 2018

beyond-remedy
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami

January 13 2018

beyond-remedy
Reposted fromFlau Flau viakudlaty kudlaty

January 12 2018

beyond-remedy
2901 9bf3 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaBrainy Brainy
beyond-remedy
  Schnee in der Sahara

December 28 2017

beyond-remedy
5730 dbc0
beyond-remedy
1297 eac3 500

November 17 2017

beyond-remedy
Imię Twoje wypowiedziane na końcu zdania nie było tylko imieniem, było całą masą niewypowiadalnych emocji. 

November 13 2017

beyond-remedy
Reposted frombluuu bluuu viaBrainy Brainy
beyond-remedy
Mamihlapinatapai (język yaghan)- uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
— ładne słowa
Reposted fromavooid avooid viatobecontinued tobecontinued

November 06 2017

1950 65c0

Search B&W Erotica by Themes at:

www.BandWNudes.Tumblr.com

Reposted frompussyporn pussyporn viaBrainy Brainy

November 04 2017

October 25 2017

beyond-remedy
Travel and tell no one, live a true love story and tell no one, live happily and tell no one, people ruin beautiful things.
— K. Gibran
Reposted fromverronique verronique viaBrainy Brainy
beyond-remedy

October 22 2017

5287 2b3f 500
Reposted fromcarolinecrane carolinecrane viajethra jethra
beyond-remedy

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viajethra jethra
beyond-remedy
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieści
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl